Commercial Building

อาคารพระผู้ปราบมาร – อาคารตะวันออก

เจ้าของงาน: มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารที่พักของพระภิกษุสงฆ์ ในนามว่า “อาคารพระผู้ปราบมาร” โดยงานก่อสร้างในเฟส 2 นี้ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารธุรการ สูง 2 ชั้น อีก 1 หลัง รวมเป็นพื้นที่กว่า 65,000 ตารางเมตร ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของงาน: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชน สำหรับเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอุบาสกและอุบาสิกา ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

โครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี

เจ้าของงาน: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยลักษณะโครงการเป็นงานปรับปรุงอาคารเดิม ขนาด 965 ตารางเมตร และก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 1,035 ตารางเมตร  ณ ถนนนิตโย จังหวัดอุดรธานี

Read more

โครงการอาคารพระผู้ปราบมาร เฟส 1

เจ้าของงาน: มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารที่พักของพระภิกษุสงฆ์ ในนามว่า “อาคารพระผู้ปราบมาร” โดยงานก่อสร้างในเฟส 1 นี้ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารธุรการ สูง 2 ชั้น อีก 1 หลัง รวมเป็นพื้นที่กว่า 65,000 ตารางเมตร ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more